Tiráž

 

 

Toto webové sídlo a informácie na ňom sú majetkom spoločnosti OAO LUKOIL („Spoločnosť“). Niektoré informácie na tomto internetovom sídle (vrátane informácií o cene akcií) môžu poskytovať v našom mene externí dodávatelia. Spoločnosť vynaložila primeranú starostlivosť a prijala preventívne opatrenia pri zabezpečovaní presnosti a aktuálnosti informácií na tomto webovom sídle. (Ak sa takéto informácie uvádzajú s dátumom, spoločnosť vynaložila primeranú starostlivosť a prijala preventívne opatrenia, aby zabezpečila ich presnosť k uvedenému dátumu.) Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosť spoločnosť nezaručuje presnosť žiadnych informácií na tomto webovom sídle (vrátane všetkých informácií poskytovaných externými dodávateľmi v jej mene) a odmieta akúkoľvek povinnosť alebo zodpovednosť za ich následnú opravu alebo aktualizáciu.

Spoločnosť vo svojom mene, v mene dcérskych spoločností, spriaznených subjektov, členov predstavenstva a zamestnancov, výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné nepresnosti alebo opomenutia na webovom sídle. Spoločnosť vo svojom mene a v mene svojich dcérskych spoločností, spriaznených subjektov, členov predstavenstva a zamestnancov, odmieta zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu spôsobené prístupom alebo použitím tohto webového sídla alebo akýchkoľvek informácií, ktoré sídlo obsahuje, alebo prepojenia na ktoré sídlo uvádza, vrátane použitia na účely rozhodovania o investíciách.

Informácie sa na tomto webovom sídle uvádzajú len na informačné účely a nie sú výzvou ani nie sú myslené ako nabádanie na investičné aktivity. Pri akomkoľvek investičnom rozhodovaní by ste sa nemali spoliehať len na poskytované informácie. Na minulú výkonnosť spoločnosti ani žiadnej inej spoločnosti, ktorá sa uvádza na tomto webovom sídle, sa nedá spoliehať ako na orientačný ukazovateľ jej budúcej výkonnosti. Cena akcií a iných cenných papierov a príjmy, ktoré vynášajú, môžu klesať i stúpať a investori nemusia získať späť ani pôvodne investovanú sumu.

Vydavateľ, vlastník a osoba zodpovedná za obsah

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Viedeň

Konateľ: Amir Dzhemirzaev
Internetové sídlo: www.lukoil-lubricants.eu
E-mail: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

Registračné číslo spoločnosti: FN 396834 f
DIČ: 542/3186
IČ DPH: ATU 681 47 837
EORI: ATEOS1000057454
DUNS: 300389925