Det finstilta

 

 

 

Denna webbplats samt dess innehåll ägs av OAO LUKOIL (“företaget”). Viss information på denna webbplats (inklusive information om aktiekurser) kan tillhandahållas av tredje part å våra vägnar. Företaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att informationen på den här webbplatsen är korrekt och aktuell. (I de fall sådan information har daterats, har företaget vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att den var korrekt vid den specificerade tidpunkten.) Oaktat ovanstående garanterar Företaget inte korrektheten hos någon information på denna webbplats (inklusive eventuell information som tillhandahållits av tredje part å företagets vägnar) och friskriver sig från all skyldighet och ansvar att framöver korrigera eller uppdatera denna.

Företaget, å sina egna vägnar och å sina dotterbolag, filialer, chefer och anställdas vägnar, friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden på webbplatsen. Företaget, å sina egna vägnar och å sina dotterbolag, filialer, chefer och anställdas vägnar, accepterar inte något ansvar för några direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av tillgången till, eller användningen av, denna webbplats eller någon av den information den innehåller eller länkar till, inklusive för investeringsbeslut.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte en inbjudan till eller avsedd att förmå någon att inleda investeringsaktivitet. Investerare skall inte förlita sig på den information som tillhandahålls på denna webbplats för investeringsbeslut. Företagets resultat under tidigare år, eller resultaten för något annat företag som hänvisas till på denna webbplats, är inte att betrakta som en vägledning för framtida resultat. Aktiekurser och andra värdepapperskurser, och avkastning härrörd därifrån, kan gå ned såväl som upp och investerare löper risken att inte återfå sitt ursprungliga investeringsbelopp.

Publisher, Owner & Responsible for the content

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Wien

Geschäftsführer: Amir Dzhemirzaev
Website: www.lukoil-lubricants.eu
E-Mail: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com


Company Register Number: FN 396834 f
Tax number: 542/3186
VAT number: ATU 681 47 837
EORI:  ATEOS1000057454
DUNS: 300389925