Naša vízia a hodnoty

LUKOIL Lubricants Europe sa usiluje stať sa prvým cieľom svojich klientov na určených trhoch. Chceme inšpirovať našich klientov dodávkami výrobkov a služieb najvyššej kvality a komplexné riešenia spojené s ďalšími užitočnými výhodami pre našich klientov a generovať tak zisk pre obe strany. LUKOIL Lubricants Europe významne prispieva k pozitívnemu imidžu značky LUKOIL.

Chceme dosahovať stabilný a dlhodobý rast nášho podniku, transformovať Lukoil a prepracovať sa na čelnú pozíciu na európskom trhu. Chceme byť spoľahlivým dodávateľom našich výrobkov na európske trhy. LUKOIL Lubricants Europe využije všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov a naďalej sa budeme snažiť o zníženie nákladov, zvýšenie prevádzkovej efektivity, zvyšovanie kvality výrobkov a služieb a o uplatňovanie najnovších technológií. Naše vedenie bude vyhodnocovať požiadavky trhu i zákazníkov a vykonávať kontroly kvalitatívnych aspektov. Uplatňujeme systém riadenia, ktorý pravidelne stanovuje reálne ciele, pravidelne hodnotí ich plnenie a sústavne pracuje na zdokonaľovaní, aby sme zvyšovali efektívnosť a kvalitu našej práce.

Keďže výrobný závod obklopuje prírodná rezervácia, je pre nás samozrejmosťou zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Za rovnako samozrejmú považujeme požiadavku dodržiavať zákonné i prevádzkové normy bez akýchkoľvek kompromisov. Vedúci pracovníci musia byť svojím konaním vzorom hodným nasledovania.

Zaväzujeme sa správať ku kolegom, spolupracovníkom, dodávateľom a klientom s rešpektom a podporovať kompetencie všetkých zainteresovaných na bezpečnosti prevádzky. Neodkladné úlohy, dôvody dôležitosti, hospodárnosti ani žiadne iné dôvody nesmú viesť k zanedbávaniu kvality našich výrobkov a služieb a najmä k zanedbávaniu bezpečnosti práce. Bezpečnosť na pracovisku i v celom závode má spolu s ochranou životného prostredia rovnakú dôležitosť, ako všetky ostatné prevádzkové postupy.

Vedúci kolektívov nesú zodpovednosť za prevenciu úrazovosti a nehôd na úseku svojej kompetencie. Žiadnu osobu to však nezbavuje zodpovednosti za seba a za svoje okolie, ktoré svojou činnosťou ovplyvňuje. Priority, dôležitosť ani ekonomické dôvody rôznych činností nesmú mať akýkoľvek vplyv na dodržiavanie predpisov a bezpečnosti práce. Ústredným nástrojom zachovania a zlepšovanie úrovne bezpečnosti musí byť efektívna a obojsmerná komunikácia.

Zber informácií o reklamáciách výrobkov a služieb nám pomáha pri neustálom zdokonaľovaní, zvyšovaní spokojnosti zákazníkov a optimalizácii využitia zdrojov. V systéme sústavného zdokonaľovania zhromažďujeme, diskutujeme a zavádzame faktory ovplyvňujúce efektívnu spoluprácu medzi zamestnancami alebo optimálny priebeh prevádzkových postupov.

Za systém riadenia nesie zodpovednosť vrcholový manažment. Vrcholový manažment zabezpečuje realizáciu tohto systému riadenia pri zohľadnení ekonomických aspektov. Všetci zamestnanci musia byť informovaní o prijatých zásadách a musia ich dodržiavať.