Záväzok vedenia

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje podporovať požiadavky na systém riadenia podľa noriem ISO 9001 a IATF 16949:2016 a poskytovať prostriedky podľa zásad hospodárneho vedenia podnikania.

Budú sledované právne požiadavky na systémy riadenia, najmä v oblastiach ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce, budú sa stanovovať a pravidelne aktualizovať pravidlá na zabezpečenie zhody so všeobecne platnými požiadavkami.

Vedenie sa zaväzuje pracovať podľa zásad cyklu „Plan Do Check Act“ (plánovať, robiť, kontrolovať, konať) a klásť osobitný dôraz na analýzu základných príčin zistených javov. Stredobodom nášho snaženia je zákazník. Chceme poznať názor našich zákazníkov, aby sme sa mohli ďalej zlepšovať. Sami si stanovujeme ciele, aby sme zlepšili efektivitu a hospodárnosť našich procesov.

podmienky:

Download