Naše vize a hodnoty

Společnost LUKOIL Lubricants Europe má za cíl být první adresou pro své klienty na definovaných trzích. Chceme naše zákazníky inspirovat tím, že jim budeme poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality a rovněž kompletní řešení a další užitečné výhody, abychom tímto způsobem podpořili profitabilitu obou stran. LUKOIL Lubricants Europe podstatným způsobem přispívá k celkovému obrazu značky LUKOIL.

Chceme dosahovat konstantního a dlouhodobého růstu našich aktivit a vytvořit ze společnosti LUKOIL čelního hráče na evropském trhu. Chceme mít pozici spolehlivého dodavatele našich produktů na evropském trhu. Společnost LUKOIL Lubricants Europe bude využívat všech dostupných prostředků, aby těchto cílů dosáhla, včetně pokračující snahy o snižování nákladů, zvyšování provozní efektivity, zlepšování kvality výrobků a služeb a zavádění nejnovějších technologií. Naše vedení bude zjišťovat požadavky příslušných trhů a zákazníků a bude provádět kontroly kvalitativních aspektů. Zavazujeme se vykonávat systém řízení, který pravidelně stanovuje reálné cíle a soustavně pracuje na dalším zlepšení k dalšímu zefektivnění a zvýšení kvality naší práce.

Jelikož je výrobní závod obklopen přírodní rezervací, je pro nás samozřejmostí odpovědnost ve smyslu ochrany životního prostředí. Stejně tak samozřejmé je vyhovění všem právním a provozním normám. Řídicí pracovníci musejí jít svým jednáním vzorem.

Zavazujeme se jednat s kolegy, spolupracovníky, dodavateli a zákazníky s respektem a podporovat kompetence všech zúčastněných k zajištění bezpečného provozu. Akutnost, důležitost, ekonomické ani jiné důvody nesmí vést k zanedbávání kvality našich výrobků a služeb, a zvláště k zanedbávání bezpečnosti práce. Bezpečnost práce a celého výrobního provozu a rovněž ochrana životního prostředí mají stejnou důležitost jako všechny ostatní podnikové a obchodní procesy.

Manažeři výrobních linek nesou odpovědnost za zamezení úrazům a nehodám ve své oblasti působnosti; toto však nevyvazuje každého jednotlivce z vlastní odpovědnosti za sebe samého a okolí, které je jeho činností ovlivňováno. Priorita, důležitost nebo ekonomické důvody pro různé činnosti nesmí mít vliv na shodu s pravidly a bezpečnost práce. Ústředním nástrojem k zachování a zlepšování bezpečnostních standardů musí být efektivní obousměrná komunikace.

Shromažďování informací o stížnostech ohledně produktů a služeb nám napomáhá realizovat procesy průběžného zlepšování, zvyšovat úroveň spokojenosti našich zákazníků a optimalizovat využití zdrojů. Faktory, které ovlivňují efektivní spolupráci mezi zaměstnanci nebo optimální průběh procesních postupů, jsou průběžně zjišťovány, projednávány a zapracovávány do procesu soustavného zlepšování.

Nejvyšší vedení nese odpovědnost za řídicí systém. Nejvyšší vedení společnosti zaručuje, aby byl tento řídicí systém realizován na základě uvážení ekonomických aspektů. Všichni zaměstnanci musejí být o těchto principech informováni a musejí je dodržovat.